خانه کلاس آموزشی برنامه، ظرفیت و ساعت تشکیل کلاس ها